Gemeenten en wind op zee

RES-strategie

De Regionale Energiestratie is voor veel gemeenten een forse opgave. Nederland is dichtbebouwd en de druk is hoog. Nederland heeft al bijna de hoogste dichtheid aan windturbines in Europa. Voor sommige gemeenten bestaat de wens te kijken naar alternatieven. Inmiddels zijn er meerdere gemeenten die deze optie willen onderzoeken.

Wind op land relatief dure manier om CO2 uitstoot te beperken

Uit het rapport 'via Parijs' blijkt dat voor vermeden CO2 bij wind op land een hoge prijs wordt betaald: van € 495 tot € 535,- per ton vermeden CO2 (1). Bij wind op zee zijn deze kosten er niet omdat deze zonder subsidie worden gebouwd. Wel wordt de kabel gefinancierd, hetgeen neerkomt op ongeveer 1,4 cent per Kwh. Maar dat is veel goedkoper dan bij wind op land.

Voor 2021 heeft het ministerie van EZK een tender voorzien(3). Dit betreft he tkavel Noordzee West. De tender is voorzien in Q3 van 2021.

Nutsbedrijf of coöperatie als collectief arrangement

Sinds de verkoop van Eneco bestaat er in Nederland geen energiebedrijf meer dat in publieke handen is. Niet dat we daar naar terug moeten want de omstandigheden zijn verregaand veranderd door de klimaatopgave en de decentralisatie van productie-, opslag en distributie van energie.

Wel blijkt dat er opgaves zijn die voor gemeenten soms niet op lokaal niveau zijn op te lossen. Een daarvan is de RES-opgave. Gezien de technische ontwikkelingen en de schaalvergroting van windturbines kan voor gemeenten het deelnemen in wind-op-zee projecten aantrekkelijk zijn om de duurzaakheidsopgave in te vullen. Mede omdat de congestie op het elektriciteitsnetwerk soms tot vertraging leidt.

E4all biedt gemeenten een landelijk platform om gezamenlijk mee te doen aan tenders voor wind op zee. De opbrengsten die destijds zijn verkregen door de verkoop van de nutsbedrijven kunnen weer worden ingezet voor projecten die rendabel zijn en maatschappelijke meerwaarde hebben.

De Noordzee is in feite een nieuw Groninger gasveld. De eerste kavels zijn reeds in private handen maar door nu de krachten te bundelen in een collectief- en flexibel arrangement kan het belang van het publieke domein en de bewoner een plek krijgen in de energievoorziening van de toekomst.

Als uw gemeente hierin interesse heeft, neem dan contact met ons op.

 

Referenties

  1. https://e4all.nl/doc/Beleid/Rijksrapport_Via_Parijs_bijlage_3_annex_5_beleidsopties.pdf (blz. 5)
  2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/windenergie-op-zee
  3. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/27/kabinet-maakt-plannen-bekend-voor-windparken-op-zee-2024-2030