Stichting E4all

Support voor burgerorganisaties

Een sterkere burgerlobby door bundeling van kennis, ervaring en organisatiegvermogen

Vele burgerorganisaties zijn actief met het verbeteren van hun leefomgeving, het milieu en klimaat. Ze hebben te maken met een ingewikkelde structuur van de overheid waarbij niet duidelijk is waar nu de verantwoordelijkheid ligt voor misstanden en hoe deze moeten worden opgelost. Er spelen belangen op meerdere niveau's en de lobby van grote bedrijven speelt zich af buiten het publieke debat.

Burgerorganisaties lopen hierdoor soms vast in het bereiken van de doelstellingen die veelal gebaseerd zijn op grondrechten (gezondheid, leefbaarheid). Of het gaat om planvorming, besluitvorming, uitvoering & handhaving of herbezinning op bestaand beleid. De redenen liggen vaak op meerdere terreinen (politiek, organisatorisch, financieel, ideologisch). Overheden wijzen soms naar elkaar als het gaat om verantwoordelijkheid en lijken in veel gevallen gevoeliger voor argumenten van grote ondernemingen dan voor die van burgers.  

Burgers lopen vast of zien zich genoodzaakt de juridische weg te bewandelen. Maar ook als blijkt dat burgers het recht aan hun kant hebben, kan het moeizaam zijn deze rechten te vertalen in beleid, besluitvorming uitvoering en uiteindelijk tastbaar resultaat.

Politiek-bestuurlijke strategie: de burgerlobby

Door als burgers en burgerorganisaties krachten te bundelen kan meer worden bereikt. Bewonersverenigingen en actie-comite's zijn soms versnipperd actief en werken samen op ad-hoc basis. Dat terwijl inwoners via hun stemrecht grote invloed kunnen hebben op wie hun na de komende verkiezingen gaat besturen. Hierin zit een mogelijkheid voor beleidsverandering. Door intensieve samenwerking, eigen voorstellen en een goede strategie kunnen er bestuurders komen die de belangen van burgers meer centraal stellen. 

Faciliteiten

Stichting E4all helpt burgerorganisaties. Dat kan concreet zijn, zoals:

  • het verzamelen en ontsluiten van informatie en kennis op een website;
  • het indienen van een WOB-verzoek;
  • het meedenken over strategie en het uitvoeren daarvan. Dit op basis van opgedane ervaring en verworven expertise. 

Wij zijn politiek neutraal en richten ons vooral op het verzamelen van dossierkennis en combineren dat met de grondrechten van burgers (schone lucht, een stabiel klimaat) zoals verankerd in onze Grondwet. Vanuit die basis denken we mee over oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak.

We hebben een online platform met tools om onder andere:

  1. kennis te verzamelen (documenten, artikelen, nieuws) en overzichtelijk te ontsluiten;
  2. emails te versturen aan (een deel van) de achterban. Dit op basis van interesse en/of postcode;
  3. burgers te mobiliseren via folders en/of online campagnes;
  4. meningen te peilen;
  5. eigen scenario's te ontwikkelen voor beleidskwesties en hierover te stemmen (het Preferendum);
  6. stemgedrag van politieke partijen transparant te maken en te evalueren;
  7. verkiezingsprogramma's te vergelijken.

Een krachtige burgerlobby ontstaat door mede bewoners te betrekken, samenwerking en krachtenbundeling. De vele vrijwilligers die actief zijn hebben zo meer opbrengst van de energie en tijd die ze investeren.

Deze activiteiten worden financieel gedekt door donaties. Door via een centrale website informatie te ontsluiten en te communiceren komen daar veel betrokken bewoners & ondernemers, die daar op een donatiepagina worden gevraagd bij te dragen aan specifieke activiteiten of deelprojecten. 

Ook zijn er soms ondernemers die belang hebben bij hetgeen burgers willen bereiken. Stichting E4all kan op onafhankelijke manier hierin faciliteren.

Rol van de pers

Voor het inzichtelijk maken van wat er bestuurlijk en politiek speelt is de rol van de pers van crucuaal belang. Daarom werken we graag samen met iokale pers, landelijke media en onderzoekscollectieven.

AANMELDEN