Stichting E4all

E4all is een stichting die zich inzet voor oplossingen voor publieke vraagstukken, zowel op het gebied van fysieke als sociale domeinen. Sinds het rapport van de Club van Rome uit 1972 is het duidelijk geworden dat onbegrensde groei op een fysiek beperkte planeet niet mogelijk is.

Om tot een nieuwe beleidsmatige strategie te komen met betrekking tot wetgeving, fiscaliteit, subsidies en communicatie, is het noodzakelijk om data en kennis uit verschillende disciplines te combineren. De vraag is welk soort land Nederland wil zijn voor haar eigen inwoners en in internationaal verband.

Het huidige beleid wordt vaak mede vormgegeven in een weinig transparante dialoog met grote, goed georganiseerde belangenorganisaties en ondernemingen. Wat ons betreft zouden publieke waarden en rationaliteit leidend moeten zijn bij alle vraagstukken die de maatschappij vormgeven.

Dit is waar NGO's, bewonersorganisaties en individuele burgers zich al decennialang hard voor maken met verschillende middelen, zoals acties, petities, rapporten, voorstellen en juridische processen. Echter, gezien de mondiale opwarming, het verlies van biodiversiteit en sociale ongelijkheid, heeft dit nog onvoldoende resultaat opgeleverd.

E4all streeft naar samenwerking en synergie tussen NGO's en bewonersorganisaties in een brede campagne voor duurzaam en sociaal beleid.

Beter beleid, sterkere democratie

We bouwen aan een beleidsdatabank om voorstellen zoveel mogelijk te laten wortelen in wetenschap en actuele inzichten. We zijn ideologisch neutraal, pragmatisch en proberen zoveel mogelijk terug te vallen op objectieve data en onafhankelijke wetenschap.

Daarbij worden verschillende thema’s als klimaat, schone lucht, gezondheid en sociale rechtvaardigheid op een logische manier aan elkaar verbonden. Ook willen me mensen aan elkaaar verbinden die raakvlakken hebben inzake deze onderling verbonden dossiers. Door zo krachten te bundelen en af te stemmen wordt het effect van acties- en campagnes mogelijk groter.

We bieden leden een omgeving om te participeren in plan- en besluitvorming. Een democratische gemeenschap die kenmerken heeft van een representatieve- en een directe democratie.

Daarvoor bieden we leden en collectieven de mogelijkheid zich te registreren en aan te geven wat kun preferenties en interesses zijn zodat zij op een passende wijze worden geïnformeerd en betrokken bij diverse dossiers.

Werkgroepen

Binnen het platform zijn werkgroepen actief. Er worden afspraken gemaakt over:

  • wat de doelstelling van de werkgroep is;
  • wie de leden zijn;
  • hoe er besluitvorming plaatsvindt;
  • wie de werkgroep vertegenwoordigen;

Financiën

Voor het dekken van kosten zijn wij afhankelijk van donaties van particulieren en organisaties. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht door vrijwilligers maar voor bijvoorbeeld hosting, development, design en campagnes wordt expertise ingehuurd.

Projectoverzicht

Krimpluchtvaart

Krimpluchtvaart.nl faciliteert een politieke campagne die tot doel heeft de luchtvaart substantieel te laten afnemen om basis van de kennis over klimaatverandering en de rol van de luchvaart daarbij.
krimpluchtvaart.nl

Burgerplatform Amsterdam

Burgerplatform Amsterdam faciliteert een aantal burgerbewegingen in Amsterdam. Deze burgerbewegingen staan een scherper beleid voor als het gaat p, l;imaat, milieu en groen in de stad. Inmiddels blijkt dat op diverse dossier bestuuders vastlopen in de bureaucratie die zijn eigen dynamiek kent. Daardoor is het gemeentelijk beleid sterk gestuurd vanuit gevestigde belangen van het Afval Energie Brdrijf en de samenwerking met Vattenfall.

Dat staat tegenover het publieke belang van een snelle CO2 reductie. Daarom wil Burgerplatform Amsterdam graag meedenken met worstelende bestuurders. Maar wel op basis van haar eigen voorwaarden.


amsterdam.burgerplatform.nu

IJmond weer gezond

Diverse stichtingen ijveren al decennialang in de IJmond voor een gezonde kwaliteit van de lucht. Door de uitstoot van NOx, zwaveldioxide, zware metalen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en het verwaaien van tientallen tonnen aan kolenstof overlijden er bovengemiddeld veel mensen aan diverse vormen van kanker, hart- en vaatziekten en andere verschijnselen die gerelateerd zijn aan luchtvervuiling. Dit in een weide omgeving. Door het ontsluiten van informatie, het transparant maken van processen en het mobiliseren van burgers wordt geprobeerd alternatieven op de agenda te zetten voor het huidige beleid.
ijmond.burgerplatform.nu

Kiesklimaat

Kiesklimaat is gebouwd samen met milieuorganisaties die het stemgedrag inzichtelijk wilden maken van landelijke partijen. Ook was er de behoefte om verkiezingsprogramma's te vergelijken. Stichting E4all heeft een landelijke bruikbare database gebouwd om stemgedrag van partijen inzichtelijk te maken op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Deze tool is inzetbaar voor specifieke thema's en/of gebieden.
kiesklimaat.nl

Keuzevrijheid zwangeren

De Minister van gezondsheidszorg van Ark was voornemens om ziekenhuizen het recht te geven het werk te vergoeden dat tot op heden alleen door eerstelijnsverloskundigen wordt gedaan. Namelijk gezonde zwangeren begeleiden. Een aantal ziekenhuizen sorteerden hier op voor door de samenwerking met verloskundigen praktijken te staken en alle zwangeren naar het ziekenhuis te trekken. Hiermee zou de keuzevrijheid voor zwangeren ernstig worden ingeperkt. Stichting E4all richtte een website met een petitie in die in een aantal weken door meer dan 60.000 burgers was ondertekend. Op basis daarvan is in de Tweede Kamer een motie ingediend om dit voornemen niet tot uitvoering te brengen.
noodalarmgeboortezorg.nl

Meedoen?

Meedenken of meedoen? Mail je postcode naar: info@e4all.nl, op registreer:

Wilt u uw e-mail hier invoeren?
Wilt u uw postcode hier invoeren?

Wilt u ons helpen met een donatie?

statusmessage
errorgeen donatielinks gevonden voor 1